Kontaktuj nás
Všeobecné
obchodné
podmienky
I. Úvodné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Nákupu online školení Prognessa Academy (ďalej len „Školenie") a upravujú vzťah medzi Poskytovateľom školení a objednávateľom.
Poskytovateľom školení je (ďalej len „Poskytovateľ“):

PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Slovensko
IČO: 51700263
DIČ: 2120756297

Poskytovateľ poskytuje vzdelávacie služby v oblasti digitálneho marketingu a disponuje personálnymi a vecnými kapacitami na poskytovanie výučby v oblasti digitálneho marketingu (ďalej len „Vzdelávacie služby“).
Objednávateľ má záujem o poskytnutie vzdelávacích služieb pre seba a počas nákupu školenia nemôže byť nahradený inou osobou.

Príslušným orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica.

II. Charakteristika vzdelávacej služby
Vzdelávacou službou sa rozumie sada online školení v oblasti digitálneho marketingu „Prognessa Academy“. Cieľom Prognessa Academy je poskytnúť Objednávateľovi praktické porozumenie v oblasti reklamy na online platformách.

III. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa
Poskytovateľ sa zaväzuje prostredníctvom svojich školení zabezpečiť Objednávateľovi video materiál s odbornými poznatkami. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre každého Objednávateľa všetok náučný materiál, ktorého cena je zahrnutá do ceny školenia.
Poskytovateľ má právo zmeniť obsah jednotlivých video materiálov.
Poskytovateľ má právo preniesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných podmienok na tretiu osobu (ďalej len „Nadobúdateľ“), pričom však musí zabezpečiť plnenie svojich záväzkov Nadobúdateľom tak, ako keby tieto záväzky plnil sám. V takomto prípade je Nadobúdateľ oprávnený plniť záväzky vyplývajúce zo Všeobecných podmienok aj prostredníctvom tretích osôb (napríklad prostredníctvom Poskytovateľa), pričom však voči Objednávateľovi zodpovedá tak, ako keby tieto záväzky plnil sám.

IV. Platobné podmienky
Výška poplatku za online školenia Prognessa Academy stanovuje obchodné vedenie firmy Poskytovateľa k dátumu objednania online školenia.
Zákazník berie na vedomie, že platobné údaje potrebné k plateniu poplatku budú uchovávané na strane platobnej brány GoPay, ktorá s týmito údajmi nakladá podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (najvyššia úroveň dátovej bezpečnosti vo finančnom sektore).

V. Reklamačný poriadok
Online školenie
V prípade nespokojnosti Objednávateľa s online školením, Objednávateľ nemá právo vyžadovať sumu školenia naspäť. Výnimka platí v prípade, keď Objednávateľ preukáže do 48 hodín od objednávky, že odstránil všetky materiály a vo svojom počítači a e-mailovej schránke už nemá žiaden z materiálov dodaných Poskytovateľom.

Platba a nárok na online školenie
Zaplatením sumy za online školenie má Objednávateľ právo na získanie video materiálov a k nemu priložených náučných dokumentov. Pokiaľ Objednávateľ nezískal potrebné materiály, je potrebné kontaktovať podporu poskytovateľa, ktorý je povinný sa postarať o nápravu.

VI. Autorské práva
Objednávateľ je oprávnený prezerať si a preberať materiály z portálu www.prognessa.com/academy iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že sa dodržia všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Objednávateľ nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z tohto portálu na verejné ani komerčné účely. Používanie materiálov, ktoré sú dostupné na stránke www.prognessa.com/academy, je na iných webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom zakázané. Materiály na portáli www.prognessa.com/academy sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov zo stránky www.prognessa.com/academy predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky.
Objednávateľ nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály získané kúpou na tejto stránke, a tak nesmie materiály využiť na svoje obohatenie.
Objednávateľ nie je oprávnený poskytnúť svoje prístupy k materiálom tretej osobe.
Objednávateľ nie je oprávnený umožniť iným osobám prezretie jeho zakúpených online školení.

VII. Ochrana osobných údajov
Objednávateľ kúpou online školenia prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely nevyhnutné pre sprostredkovanie online školení. Zároveň účastník súhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely.

VIII. Záverečné ustanovenia
Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 12.10.2020.
Poskytovateľ a Objednávateľ súhlasia, že ich vzťah založený na základe uvedených podmienok sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného vo Všeobecných podmienkach nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré takýmito dôvodmi neplatnosti nie sú dotknuté.
Všetky zmeny a doplnky k uvedeným podmienkam je možné uskutočniť iba na základe písomného podnetu.

Predtým, než odídete,

nám zanechajte stručnú otázku a zistite, čo vieme pre vás spraviť, aké výsledky by spolupráca vedela priniesť a koľko by vás stál posun vpred.

hello world!
©2019 - 2023 PROGNESSA, s. r. o.
|
verzia 5.11
|
Ochrana osobných údajov
|
Obchodné podmienky